Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2017

23:02
7683 6b69 500
Reposted fromcreepydoughnut creepydoughnut viaamarus amarus
23:02
4315 99e2 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaamarus amarus
23:01
9422 99fb 500

3chum:

when i asked my dad about these he just said “she likes van gogh” 

Reposted frombackground background viaamarus amarus
23:01
9664 4af2
Reposted fromkaiee kaiee viaamarus amarus
23:01
2734 ecf1
Reposted fromseriouslox seriouslox viaamarus amarus
23:01
5152 6af7
Reposted frompolaparis polaparis viaamarus amarus
23:01
8962 58ee 500

babyanimalgifs:

Baby Chinchilla

Reposted fromfirstofallhowdare firstofallhowdare viaamarus amarus
23:00
3296 ceab 500
Reposted fromidiod idiod viaamarus amarus
23:00
7044 e047
Reposted fromtfu tfu viaamarus amarus
23:00
4366 afaa
Reposted fromkaiee kaiee viaamarus amarus
23:00
4223 53c3
Reposted fromqb qb viaamarus amarus
22:59
0461 f367 500
Reposted frombwana bwana viaamarus amarus
22:59
„Nie za wygląd się kocha, ale nie wiadomo za co”
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromdh707 dh707 viagoszko goszko
22:59
Fizyka
Reposted fromPawelS PawelS viagoszko goszko
22:59
1045 6699 500

tokumon:

Titan from Kamen Rider Stronger

22:58
9078 b38d
Reposted fromkellerabteil kellerabteil viaamarus amarus
22:58
7515 bcb1

heavenhillgirl:

Love (2015), Gaspar Noé

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viagoszko goszko
22:57
22:57
9928 91ee 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viagoszko goszko
22:57
To dwie bohaterki mojego reportażu. Pisały do siebie listy co tydzień przez 52 lata. W ich listach znalazłem dwa zdania - o dwóch podejściach do życia.

12.04.04 Teńcia napisała: "Droga Heńciu, rozejrzyj się, jaka piękna wiosna".

15.04.04 Heńcia odpisała: "Rozejrzałam się, no i co z tego, Teńciu. Przecież zaraz znowu będzie jesień".
— Mariusz Szczygieł, "Dzielę ludzkość", Gazeta Wyborcza Duży Format, 12.03.15
Reposted from1923 1923 viagoszko goszko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl