Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2017

23:16
23:15
23:15
3385 c7b0
23:13
5358 6255 500
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viasoulwax soulwax
23:13
6464 041e 500
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers viasoulwax soulwax
23:13
4300 583e 500
Reposted fromidiod idiod viasoulwax soulwax
23:13
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viasoulwax soulwax
23:12
3940 6d6f 500
23:12
1429 332d
Reposted fromEkran Ekran viamyzone myzone
23:11
23:11
Babushkas of Chernobyl (2015)

- bardzo polecam cały dokument, o babciach co zdecydowały się zostać w Czarnobylu po awarii reaktora w zonie...

"Wojnę przeżyłyśmy, to i promieniowania się nie boimy" :)

do obejrzenia tutaj za fri:
https://fmovies.se/film/the-babushkas-of-chernobyl.w1yv7/nppv3m
Reposted fromstonerr stonerr viasoulwax soulwax
23:10
Reposted fromweightless weightless viagoszko goszko
23:10
1880 7a48 500

pixieorsomething:

same goes for your whole life tbh

Reposted fromcupKaek cupKaek viagoanywherewithme goanywherewithme
23:07
Przy Tobie lżej się oddycha.
Reposted fromiinfinity iinfinity viagoszko goszko
23:07
0476 73e3 500
Reposted fromkaiee kaiee viaamarus amarus
23:06
3793 4483
Reposted fromtfu tfu viaamarus amarus
23:05
Reposted fromFlau Flau viaamarus amarus
23:05
5681 327d 500
Reposted fromsohryu sohryu viaamarus amarus
23:04
5135 1b78
Reposted fromraesunlight raesunlight viaamarus amarus
23:03
3072 3b63 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaamarus amarus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl