Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2017

22:57
0705 f8a6
Reposted frommymommademedoit mymommademedoit viagoszko goszko
22:57
5970 adb6
22:56
8155 9c08
Reposted fromcalifornia-love california-love viagoszko goszko

May 05 2017

22:26
8393 7a3b 500
Reposted fromsosna sosna
21:54
21:50
4800 06ea 500
Reposted fromkarahippie karahippie viasoulwax soulwax
21:50
21:50
7625 160c 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasoulwax soulwax
21:50
4929 8d8d
Reposted fromcalifornia-love california-love viasoulwax soulwax
21:49
7557 9d19 500
Reposted fromemtezmazupe emtezmazupe viasoulwax soulwax
21:49
1274 62a9
Reposted fromkrzysk krzysk viagoszko goszko
21:48
5496 07d2
Reposted fromhysterie hysterie viasoulwax soulwax
21:48
Reposted fromfungi fungi viagoszko goszko
21:13
0234 75cd 500

girlinthepark:

beautelicieuse | Edinburgh, United Kingdom. 

21:13
4730 6d64 500
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viasoulwax soulwax
21:12
Przecie ludzie muszą na wszystkie dostrzeżone zjawiska naklejać etykietki, a mają tylko bardzo ograniczony zapas takich nalepek. Nie znaleźliby spokoju, widząc wokół siebie przedmioty, których jeszcze nie nazwali. Czarne, białe, dobre, złe, miłość, nienawiść, zdrada, wierność. A gdy zdarzy się zjawisko bardziej złożone, zbyt wielostronne, by jedna nalepka wystarczyła, powiadają: „to jest nienormalne” i pod taką etykietą gotowi są umieścić wszystko, co wykracza poza najprymitywniej sztancowane rzeczy.
— Tadeusz Dołęga-Mostowicz, “Świat pani Malinowskiej”
Reposted fromciarka ciarka viasoulwax soulwax
21:12
1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft viasoulwax soulwax
21:11
2633 24b3
Reposted fromfractasl fractasl viasoulwax soulwax
21:11
2485 da7e 500
Reposted fromgabrynia gabrynia viasoulwax soulwax

May 04 2017

22:44
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl