Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 28 2017

01:10
5659 b3a2
01:10
6889 5d29 500
Up to Date nad ranem. Wrzesień 2017.
Reposted from1923 1923 viayouaresonaive youaresonaive
01:09
5599 9464
Reposted fromnyaako nyaako viaannanobody annanobody
01:09

Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości.

— tak prawdziwie
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaannanobody annanobody
01:09
5282 c0ff
Reposted fromrenirene renirene viaannanobody annanobody
01:09
7949 8dda 500
Reposted fromobsydian obsydian viaannanobody annanobody

December 27 2017

23:36
Reposted fromFlau Flau viaamarus amarus
23:36
2713 f270
Reposted fromdaelmo daelmo viaamarus amarus
23:35
3710 081f 500
Reposted fromgpunktschmitz gpunktschmitz viaamarus amarus
23:35
3371 fca5 500
Reposted fromqb qb vianajlepsza najlepsza
23:34
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica viazi zi
23:34
Do not fall in love with people like me. 
I will take you to museums, and parks, and monuments, and kiss you in every beautiful place, so that you can never go back to them without tasting me like blood in your mouth.
I will destroy you in the most beautiful way possible. And when I leave you will finally understand, why storms are named after people.
— Caitlyn Siehl
23:33
Love someone who is kinder to you than you are to yourself.
— Nikita Gill (via quotemadness)
23:33
7196 099b
23:32
23:32
Kocham swoje wspomnienia... Kocham je za to, że wszyscy w nich żyją. Wszyscy tam są...
— Swietłana Aleksijewicz, "Czasy secondhand"
Reposted from1923 1923 viaannanobody annanobody
23:31
5020 c38a
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasoulwax soulwax
23:30
Reposted frommessedup messedup viaannanobody annanobody
23:30
2070 bdf0
Reposted fromsiseniorita siseniorita viaannanobody annanobody
23:29
2303 1953
Reposted fromunr-eal unr-eal viaannanobody annanobody
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl